Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-12

Imieniny: Juliusza, Lubosława

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 536549
  • Do końca roku: 263 dni
  • Do wakacji: 74 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start

Dzisiaj na tablicy

INFORMACJA 

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii wprowadza się czasowe ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, również  Przedszkola Samorządowego w Różanie na czas od 29.03.2021 do 18.04.2021r.

 Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu  dla dzieci pozostających w domach  zajęć z  wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z  dnia  26.03.2021r Dz.U.poz.561 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. wyjątek stanowią dzieci:

1) Posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym,

2)  Dzieci, których rodzice

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r poz.1876 i 2369)

g) są  zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach ,o których mowa w art.48 a z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku ,o których mowa w art.67 i art.69ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo -wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych  oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi  do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r-prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Ważne: Uprawnieni rodzice  w/w, w pierwszym dniu przyjścia zdrowego dziecka do przedszkola zobowiązani są wypełnić  pisemny wniosek (dostępny w sekretariacie) potwierdzający powyższe okoliczności.

                                                                                                                                                                               Dyrektor  przedszkola

                                                                                                                                                                                            T.Mrozek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Różanie informuje, że od dnia 1 marca 2021 rozpoczynamy nabór dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Różan do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022.

 Termin składania dokumentów 1.03 do 17.03.2021r.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz dokumenty potwierdzające udostępniamy do pobrania na stronie www.psrozan.szkolnastrona.pl /zakładka Rekrutacja/(a w razie trudności w przedszkolu).

Ze względu na ograniczenia pandemiczne  wypełnione dokumenty należy składać w w/w terminie w zamkniętej kopercie do skrzynki wystawionej w budynku przedszkola.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.29 7669526 .

Dyrektor Teresa Mrozek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice !

 

UWAGA: Od 1 września obowiązują zaktualizowane Zasady sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z nimi. Rodzice, którzy decydują się aby dziecko uczęszczało do przedszkola w czasie pandemii COVID-19 proszeni są o pobranie i wypełnienie

 

oświadczenia (zał.1), upoważnienia (zał.2) i złożenia tych dokumentów w dniu przyjścia dziecka do przedszkola.

 

 

W przypadku braku tych dokumentów (oświadczenia, oraz upoważnienia) dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.